Tři otázky pro občany města Berouna

1
„Můžete říct, že jste spokojeni s tím, jaké zázemí město poskytuje pro život vaší rodiny?“

2.
„jste přesvědčeni, že pro život ve městě radnice nemůže udělat víc?“

3.
„Myslíte si, že vaše názory a podněty padají na úrodnou půdu?“

Pokud tomu tak není, máte rozhodně důvod přečíst si naši představu,
jak by mělo být naše město řízeno, jak by mělo vypadat
a co pro to můžeme společně udělat

„Máte radost z toho, jak se naše město v posledních deseti letech rozvíjí?“

Pokud nikoliv, zde Vám nabízíme náš pohled na Územní rozvoj našeho města.

Jakkoliv je téma územního rozvoje města pro běžný život člověka věcí dosti komplikovanou, vzdálenou a mnohdy neuchopitelnou, je to věc pro město a v konečném důsledku pro každého z nás naprosto zásadní. Proč? Pomalu popojíždějící kolony aut, přeplněné školy, nedostatek parkovacích míst a zelených ploch určených pro relaxaci, hry dětí či rekreační sportování, stejně jako nutnost pro příliš mnoho lidí dojíždět za prací do Prahy, jsou důsledky dlouhodobě špatně nastavených podmínek pro rozvoj města.

U nás situace zatím není takto dramatická, ale už nyní je patrné, že zázemí Berouna bylo v minulých časech koncipováno pro mnohem menší město, než jakým je Beroun dnes, nemluvě o tom, jakým by se měl, dle stávajících plánů, stát již za několik let.

Kapacity téměř všech oblastí důležitých pro spokojený život byly za poslední roky vyčerpány nebo se tomuto vyčerpání velmi rychle blíží. Ať už jde o parkování, průjezd městem, zajištění pitné vody, hledání volného místa ve školce či umísťování dětí do škol, je patrné, že další rozvoj města bude bez omezení rozsahu nové výstavby, přípravy a realizace nových rozvojových projektů (jako jsou výstavby škol, školek, obchvatu města,…) narážet na narůstající problémy spojené s touto situací.

Co z toho plyne? Jednoznačně to, že tu za této situace nyní není prostor pro neuvážené povolování dalších zástavbových ploch, že je pro město životně nutné nastartovat projekty, které dnes chybějící kapacity pomohou vyřešit a že je nutné využít moderních způsobů řešení některých problémů města, která pomohou snížit jeho zatížení.

Navíc, k realizaci velkých rozvojových projektů je téměř vždy nutná spolupráce s krajem či příslušnými ministerstvy. V této věci vnímáme poměrně slabou pozici představitelů našeho města, z nichž nikdo dnes nemá bližší vazby na zmíněné instituce, nezasedá v krajském zastupitelstvu ani není členem žádného z klíčových orgánů kraje.

Co tedy budeme prosazovat?

 1. Pozastavení nově připravovaných změn územního plánu, které by znamenaly další masivní výstavbu v Berouně bez zajištění odpovídající městské vybavenosti.
 2. Kladení zásadního důrazu na zachování, kvalitnější využití a výsadbu ploch městské zeleně.
 3. Vytvoření územních rezerv určených pro výstavbu občanské vybavenosti.
 4. Podporu výstavby nové vodárny pro město.
 5. Přednostní využití dříve zastavených ploch a proluk a pozastavení zástavby na „zelené louce“.
 6. Urychlení či nastartování přípravy a realizace projektů výstavby nové školy a školky – s využitím státních i evropských dotací.
 7. Rozpracování a veřejné projednání výstavby jižního obchvatu města.
 8. Bližší koordinaci rozvoje s okolními obcemi (Hýskov, Nižbor, Tetín, Srbsko,…), zejména pak Královým Dvorem, se kterým Beroun tvoří jeden urbanistický celek.
 9. Využití urbanistických studií jako nástroje koordinovaného rozvoje města a stanovení regulačních limitů zástavby tak, aby nová zástavba nepůsobila problémy ve své lokalitě, odpovídala dosavadnímu charakteru zástavby a byla v souladu s možnostmi pokrytí vznikajících potřeb nových obyvatel.
 10. Ve spolupráci s předními odborníky na urbanizmus, architekty a veřejností připravíme rozvojový plán města do roku 2050.

„Jste v pohodě s tím, jak vypadá doprava v našem městě?“

Nejste? Pak si přečtěte kapitolu Doprava.

Doprava v Berouně zatím nenabyla podoby pražských dopravních kalamit, přesto je zatížení města opravdu vysoké a pomalu popojíždějící kolony aut během dopravní špičky jsou už dnešní realitou. Příčinou je v prvé řadě jediná městská páteřní komunikace s jediným mostem přes Berounku, po které je vedena téměř veškerá automobilová a autobusová doprava ve městě.

Na zvýšené dopravní zátěži města se však velkou měrou podílí i nadměrná nutnost dopravy dětí do škol, omezené přepravní kapacity MHD a přetrvávající výrazná nutnost přepravy lidí za prací do hlavního města, stejně jako velké využívání komunikací města k tranzitní dopravě občany i firmami z řady okolních obcí.

Na sídlištích i v centru města chybí dostatek parkovacích ploch. Z toho plynoucí zbytečné popojíždění po městě při hledání místa k zaparkování představuje pro občany velkou zátěž.

Co z této situace plyne? Zejména to, že bez realizace řady potřebných změn a vybudování nových komunikací se doprava v Berouně přiblíží poměrům v Praze, kde každá dopravní špička či časté nehody znamenají kolaps velké části města.

Co budeme proto prosazovat?

 1. Urychlení přípravy výstavby jižního obchvatu města včetně nového mostu přes Berounku.
 2. Posílení dopravního spojení MHD mezi jednotlivými částmi města s vlakovým a autobusovým nádražím, nákupními centry a nemocnicí.
 3. Zajištění provozu bezpečných školních autobusů.
 4. Omezení potřeby tranzitní dopravy městem.
 5. Zajištění a výstavbu nových parkovacích ploch s využitím moderních technologií a mobilních aplikací, které budou poskytovat informace o možnostech parkování.
 6. Podporu nových způsobů dopravy (cyklodoprava, carsharing, sdílená elektrokola, elektromobilita).
 7. Budování cyklostezek vedoucích mimo stávající komunikace a dobudování chybějících propojení jejich jednotlivých úseků (například ze Závodí k Ovčínu).
 8. Propojení všech částí města funkčními cyklostezkami a to včetně Hostíma, Jarova, Zdejciny a Zavadilky.
 9. Zajištění dobíjecích terminálů pro sdílená elektrokola i v těchto odlehlých částech.

“Jste spokojeni s tím, jaké zázemí vám město poskytuje pro výchovu vašich dětí?”

Pokud si myslíte, že je možné v této oblasti řadu věcí zlepšit, pak si můžete porovnat své názory s tím, co bychom my chtěli změnit v Oblasti školství a péče o naše děti.

Výchova dětí bývá patrně nejnáročnějším obdobím našich životů. Skloubit péči o děti se všemi nároky, které na rodiny klade naše doba, je často opravdu věc nelehká. Městské prostředí dnes mnohdy neumožňuje, aby se děti mohly volně pohybovat venku tak, jako tomu bývalo dříve. Proto je skutečně zapotřebí, aby pro rodiny s dětmi bylo vybudováno dostatečné zázemí pro trávení volného času, pro bezpečné hry dětí a odpočinek rodičů.

Požadavky na kapacity mateřských škol neustále rostou a to zejména v důsledku výstavby nových bytů a domů, do kterých se stěhují mladé rodiny. Počet dětí ve městě tak nyní výrazně roste, což je dobře, protože děti jsou naše budoucnost. Co však dobře není, je situace, kdy stávající kapacity školek nepokrývají současné potřeby. Podobná situace nyní nastává i v případě kapacit základních škol. Letos to bylo poprvé v historii města, kdy se o umístění dětí k výuce na základní škole muselo losovat. Zatím se to týkalo dětí z okolních obcí, kde na školách není druhý stupeň. Už tato situace je ale špatně, protože Beroun je spádovým městem našeho regionu a je proto přirozené, že děti z okolních obcí budou chodit do zdejších škol stejně tak, jako do Berouna chodili na školu jejich rodiče a prarodiče. Jiná smysluplná alternativa tu prostě není a Beroun se tedy nemůže tvářit, jako by se ho tento problém netýkal.

Důležitou součástí výchovy školáků je i trávení volného času dětí. Vedle podpory mimoškolních aktivit vnímáme potřebu větší podpory sportovních klubů, které nabízejí dětem sportovní vyžití. Více opomíjené jsou někdy tzv. nové sporty (softball, hokejbal,…), nicméně i v nich berounské kluby dosahují často pozoruhodných výsledků, pečují o stovky dětí a zasluhují tedy naši pozornost.

Co tedy v této oblasti chceme prosazovat?

 1. Budeme řešit nedostatek škol a školek zahájením přípravy výstavby těchto nových zařízení.
 2. Zasadíme se o rekonstrukci základní školy na Wagnerově náměstí, která je v neutěšeném stavu.
 3. Budeme podporovat vznik tzv. dětských skupin.
 4. Prostřednictvím grantů podpoříme i činnost mateřských klubů.
 5. Upravíme využití kempu Na Hrázi a jeho okolí tak, aby sloužil více občanům Berouna, než turistům. Chceme, aby se tato oblast stala přirozeným centrem volného času rodin.
 6. Budeme prosazovat úpravy ploch nábřeží Berounky i Litavky, které mají velký rekreační potenciál.
 7. Po diskusi s občany zregenerujeme park a dětské hřiště na Městské hoře.
 8. Na návrhy rodičů budeme realizovat výstavbu dětských hřišť a drobnějších veřejných sportovišť pro rekreační sportování rodin.
 9. Prosadíme budování nových cyklostezek, které propojí cesty podél Berounky a Litavky mezi městem a jeho okolím tak, aby tyto stezky umožňovaly skutečně bezpečnou jízdu i s malými dětmi.
 10. Prosadíme výstavbu lávky na Špičce, která propojí jižní část Ostrova s oblastí Na Podole.
 11. Budeme prosazovat vznik nového zázemí pro sport a volnočasové aktivity Na Podole.

„Jste přesvědčení o tom, že je Beroun čisté a zelené město?“

Jestli to vnímáte jinak, nabízíme vám náš názor na Životní prostředí v Berouně.

Hlavním problémem v této oblasti je především zhoršená kvalita ovzduší způsobená nadměrnou automobilovou dopravou, přehřívání města v letních měsících a s tím spojená nadměrná prašnost.

Odpady jsou problémem každého města. Skokové nárůsty cen a četnosti jeho svozů, kterých jsme byli v poslední době v Berouně svědky, však nesvědčí o dlouhodobější strategii jeho využívání a likvidace.

Beroun je sice obklopen nádhernou přírodou, ale zázemí samotného města by potřebovalo doplnit o klidné zelené zóny, kde si mohou i starší lidé či rodiny s dětmi odpočinout ve stínu, zajít na kratší procházku či si jen tak posedět a popovídat s přáteli.

Alergie jsou velkým problémem již více než třetiny občanů. Budeme proto prosazovat, aby se údržba zeleně a úklidy ulic a veřejných prostranství prováděly tak, aby se minimalizovalo množství alergenů v prostředí (včasné sečení, mokré zametání ulic, zákaz používání fukarů v ulicích města apod.). V areálech a okolí školek a škol provedeme audit dřevin a odstraníme nejvíce alergenní dřeviny (škumpy, platany, lísky, břízy,…) a nahradíme je vhodnější výsadbou. U výsadby nové zeleně budeme dbát na výběr co nejméně alergenních druhů.

Co tedy v této oblasti chceme prosazovat?

 1. Zklidnění automobilového provozu.
 2. Novou výsadbu stromů v ulicích a vhodných lokalitách.
 3. Důslednou péči o vzrostlé stromy, abychom minimalizovali nutnost jejich kácení.
 4. Zajištění výsadby zeleně u nově stavěných budov a cest, včetně zajištění řádné následné péče.
 5. Zasadíme se o co největší využití prostředků z fondů EU.
 6. U budov vlastněných městem budeme prosazovat snížení energetické náročnosti budov, využití obnovitelných zdrojů a zachycování a následné využití dešťové vody.
 7. Využití kempu Na Hrázi a jeho okolí k přírodní rekreaci občanů Berouna.
 8. Revitalizaci parku Na Špičce a jeho přímého propojení na Štulovnu.
 9. Budeme prosazovat výstavbu lávky, která propojí jižní část Ostrova s oblastí Na Podole.
 10. Chceme upravit a nechat občany využívat plochy nábřeží Berounky i Litavky, které mají velký rekreační potenciál.
 11. Ve spolupráci s veřejností regenerovat park na Městské hoře.
 12. Budováním nových cyklostezek a podpory sdílených elektrokol chceme přispět k většímu využívání cyklodopravy ve městě.
 13. Občanské aktivity ve zlepšování životního prostředí podpoříme granty.
 14. Podporu využívání domácích kompostérů na zahradní odpad.
 15. Budeme důsledně dbát na kvalitu prováděných úklidů ulic a v zatížených lokalitách prosadíme zvýšení četnosti úklidu.

„Cítíte se v Berouně bezpečně?“

Možná by Vás zajímalo, co pro Bezpečnost v našem městě připravujeme.

Pocit bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb. Otázka bezpečnosti však nespočívá jen v tom, abychom se nemuseli se bát projít nočním městem. Jde o celkové nastavení společnosti a o to, jak s tímto tématem pracuje.

Základem zvyšování bezpečnosti města a snižování patologických jevů je především prevence, která může mít mnoho podob. Mnohá opatření s tématem bezpečnosti na první pohled třeba tak úplně nesouvisí, vytvářejí však dobré základy pro to, co je naším cílem a tím je bezpečné město pro všechny.

Rizikovým faktorem by mohla v blízké budoucnosti být současná rostoucí inflace, nárůst nezaměstnanosti, případně osob, které nebudou schopny plnit své finanční závazky (exekuce, insolvence apod.)

Co tedy budeme prosazovat?

 1. Zlepšení prevence kriminality a prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže.
 2. Podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky.
 3. Vzájemnou spolupráci složek, které působí v oblasti bezpečnosti (Policie ČR, Městská policie Beroun, městský úřad Beroun, Probační a mediační služba Beroun, nestátní neziskové organizace apod.).
 4. Realizace preventivních opatření (přednášková, publikační činnost, zlepšení finanční gramotnosti apod.).
 5. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, případě spolupráce se školou.
 6. Zlepšení dostupnosti psychiatrických služeb, včetně dětské psychiatrie a služeb pro závislé osoby.
 7. Zvýšení ochrany chodců na přechodech, jejich zvýraznění osvětlením, aplikací nástřiku brzdných ploch před nimi, zklidnění dopravy v rezidenčních čtvrtí a v blízkosti škol a školek.
 8. Podporu sociální práce s bezdomovci a řešení problému výskytu opilých a nepřizpůsobivých osob na exponovaných místech města.
 9. Výstavbu veřejného osvětlení do dalších částí města (např. z cyklostezky podél Litavky v úseku od lávky v ul. Koněpruská k lávce do ul. Plzeňská – zastávka autobusu Beroun, sídliště, která je dnes zcela neosvětlená).
 10. Zaměření výkonu činnosti strážníků Městské policie Beroun na zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 11. Zlepšení spolupráce v oblasti bezpečnosti s okolními obcemi (např. využití Městské policie Beroun v okolních obcích na základě veřejnoprávních smluv).

„Jste přesvědčeni, že naše město můžeme nazvat sociálně ohleduplným městem?“

Možná vaši rodinu trápí v této oblasti to, co se snažíme popsat v kapitole Sociální oblast.

Stárnutí obyvatelstva se bohužel dotýká i Berouna. Proto je nutné věnovat více pozornosti podpoře seniorů v naplňování jejich potřeb, protože aktivní stáří je nejlepší cestou pro udržení jejich samostatnosti a dobré zdravotní kondice.

Nejpalčivějším problémem v této oblasti se stává ohrožení důchodců bydlících v nájemních bytech. Stále rostoucí nájmy bytů působí u řady samostatně bydlících seniorů nejen skrytou chudobu, ale v některých případech bohužel i jejich existenční ohrožení.

Beroun trápí také vysoký podíl předlužených domácností. Tento problém se dle posledních průzkumů týká až 15 % občanů Berouna! To je pro společnost nesmírnou zátěží, ze které vzniká řada patologických jevů.

Ve městě působí řada spolků a organizací pomáhajících tělesně postiženým, nemocným či jinak potřebným lidem. Bohužel podpora těchto organizací ze strany státu je nedostatečná.

Co tedy budeme prosazovat?

 1. Připravíme výstavbu nových sociálních bytů a budeme dbát na to, aby sociální byty byly využívány výhradně lidmi, jejichž stav tuto pomoc vyžaduje.
 2. Budeme nadále podporovat stávající poskytovatele sociálních služeb a budeme hledat cesty, jak tuto podporu rozšířit.
 3. Podpoříme aktivity a projekty pro aktivní trávení volného času seniorů, aktivizační programy sociálních služeb, klub důchodců, trénink paměti…
 4. Budeme podporovat poradny pro řešení dluhové problematiky, spolupracovat s organizacemi zaměřenými na tuto problematiku a pořádat osvětové přednášky o řešení dluhové problematiky, exekucí apod.
 5. V rámci poradenské činnosti pomůžeme našim seniorům k využití dotace na opravu bytu.
 6. V součinnosti s občany a svazy tělesně znevýhodněných občanů budeme řešit další kroky v úpravách bezbariérovosti města.
 7. Sloučení správy sociálních zařízení města pod Centrum sociálních služeb.

„Líbí se vám, jak je v našem městě organizován kulturní a společenský život?

Pokud si myslíte, že příklady z jiných měst by mohly být i pro Beroun inspirativní, pak Vám předkládáme náš náhled na Kulturní a společenský život města.

Máme za to, že vedle aktivit pořádaných městem jsou kulturní akce pořádané spolky, různými organizacemi či jednotlivci stejně jako občanské a sousedské aktivity kulturním kořením života v obci s velkým sociálním a kulturním významem. Takto se vytváří kulturní rozmanitost a vytváří prostor pro tvůrčí atmosféru. Město by proto mělo být vstřícným partnerem těchto aktivit, pro které poskytne za rozumných podmínek zázemí a v rozsahu možného i další podporu. Máme za zbytečné, aby aktivity, které mohou provozovat či zajišťovat na své náklady jiní organizátoři, organizovalo město a přebíralo tak aktivitu občanů tam, kde to není zapotřebí.

Častým problémem kulturních akcí v našem regionu i ve městě je, že se mnohé akce konají v souběhu, chybí časová koordinace a mnohdy o jejich konání nejsou dostatečné informace.

Situaci, kdy maturitní ročníky či jiné organizace nemohou vzhledem k vysokým nákladům požadovaným za pronájem sálu na Plzeňce uskutečnit v Berouně své plesy, koncerty či jiné kulturní akce, považujeme za těžko odůvodnitelnou.

Co tedy budeme proto prosazovat?

 1. Lepší finanční dostupnost prostor Kulturního domu Plzeňka tak, aby se zde mohly konat kulturní akce pořádané berounskými spolky, umělci a školami.
 2. Podpoříme navýšení a zjednodušení systému městských grantů na pořádání kulturních akcí tak, aby je mohli využít i menší organizátoři kulturních akcí z řad berounské veřejnosti či zde působících umělců.
 3. Podpoříme lokální a spolkové aktivity.
 4. Posun Městského kulturního centra k servisní organizaci zajišťující provoz městem spravovaných kulturních zázemí a provozující základní kulturní aktivity města.
 5. Pokračování podpory tradičních berounských kulturních aktivit.
 6. Zajistíme lepší koordinaci pořádaných akcí a jejich zvýšenou propagaci a možnost rezervace vstupenek skrze městskou informační aplikaci.

„Co vám chybí Vám při sportování v Berouně?“

Pokud je sport, byť i rekreační, součástí života vaší rodiny, bude vás patrně zajímat i náš pohled na Sport a rekreaci.

Ve městě působí řada sportovních organizací, klubů a sdružení často s mnohaletou tradicí. Jsou tu však i nové sporty, které by pro svůj rozvoj a propagaci také potřebovaly zájem města a jeho součinnost. Je zarážející, když se ve městě pořádá mezinárodně uznávaný závod, či soutěž bez toho, aby bylo město součástí propagace této akce.

Některé sportovní aktivity naráží již dnes na nedostatek sportovišť, což limituje možnosti různých sportovních klubů ve městě.

Pro volnočasové sportování a rekreaci občanů je jistě otázkou, jaké zázemí mohou lidé pro svůj volný čas využít.

Co tedy budeme podporovat?

 1. Všechny sportovní aktivity na území města se zvláštním ohledem na podporu nevýkonnostního sportu a sportovní výchovu dětí.
 2. Budeme prosazovat, aby se volné plochy vhodné na rekreační sporty upravily k veřejnému sportovnímu využití dospívající mládeže.
 3. Připravíme projekt výstavby multifunkční městské haly.
 4. Zajistíme, aby městská aplikace poskytovala občanům města potřebné informace o sportovních akcích (fotbalových zápasech, závodech, sportovních dnech pro děti a mládež,…).
 5. Větší podporu a propagaci celorepublikově či mezinárodně významných sportovních akcí ve městě.
 6. Rozvoj nových sportů (např. softball, hokejbal,…) a vybudování potřebného zázemí pro berounské týmy.
 7. Využití potenciálu přírodních krás okolí města a jeho částí vytvořením pohybově odpočinkových zón jak v rámci hlavních turistických tras, tak i v místech lokalit Hostím (údolím Berounky a Kačáku), Zdejcina (Brdatka, Děd) a Jarov (Lom Kosov).

„Žijete v částech města, která jsou centru vzdálená?“

Pak vás patrně bude zajímat, co chceme udělat pro Odlehlé části města.

Aby se lidé v těchto částech města (Jarov, Hostím, Zdejcina) mohli skutečně cítit jako obyvatelé Berouna a že nejsou jen jakousi přičleněnou lokalitou, o které se jinak mnoho nemluví, potřebují vědět, že jsou tak i na radnici vnímáni.

Radnice by proto měla projevit větší zájem o jejich život a potřeby a podpořit nejen jejich lokální aktivity, ale i vést seriózní debatu se zástupci osadních výborů ve věci projektů, které by pomohly řešit oprávněné potřeby zdejších občanů.

Co tedy budeme prosazovat?

 1. Posílení dopravního spojení s centrem města, nemocnicí a nákupními centry.
 2. Vybudování potřebné městské infrastruktury (zejména vodovod a kanalizace).
 3. Vybudování bezpečných cyklostezek do těchto částí a umístění dobíjecích stanic pro sdílená elektrokola.
 4. Pravidelnou účast představitelů radnice na jednáních osadních výborů.
 5. Podporu lokálních kulturních a občanských aktivit.
 6. Zajištění zklidnění dopravy a výstavbu chodníků.

„Jste spokojeni s tím, jak vás radnice v posledních letech informuje o svých záměrech a jak s vámi komunikuje, pokud máte potřebu něco řešit?“

Pokud tomu tak není, pak se podívejte, jakou představu máme o Transparentní radnici a vstřícném úřadu.

Pokud se má naše město zdravě rozvíjet, potřebuje k tomu spolupráci radnice s občany, naši vzájemnou důvěru a dobrou komunikaci. Základem této komunikace by měla být slušnost a oboustranná úcta.

K tomu, aby se občané cítili ve svém městě jako doma, potřebují, aby byli dostatečně a efektivně informováni o tom, co se děje.

Co tedy budeme prosazovat?

 1. Zlepšení informovanosti občanů a to nejen modernizací webových stránek, ale i městskou mobilní aplikací, kde by byly on-line zveřejňovány klíčové informace o dění ve městě, možnostech kulturního či sportovního vyžití, akcích různých organizací,…
 2. Zavedení bezplatného internetového připojení (free wifi) v centrální části města.
 3. Vypracování přehledné a srozumitelné prezentace hospodaření města na internetu.
 4. Zjednodušení komunikace občana s radnicí prostřednictvím elektronizace správy města a snížení administrativní zátěže jak pro žadatele o granty, tak pro zaměstnance jednotlivých odborů úřadu.
 5. Přehlednost a transparentnost hospodaření organizací města, tak aby jejich výstupy měly srozumitelnou formu.
© Společně pro Beroun | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies